Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o hospodaření - podklad pro shromáždění

15. 5. 2014

Zpráva o hospodaření SVJ domu Cholupická 688 až 693 v Praze 4

za rok 2013

Celkové údaje o hospodaření jsou uvedeny v tabulce vyúčtování správy domu, kterou obdržíte společně s vyúčtováním služeb. V kanceláři SVJ lze nahlédnou do dokladů o všech výdajích SVJ za rok 2013. Na vyžádání ( v kanceláři SVJ) obdržíte výpis všech výdajových položek na správu domu.

Finanční situace SVJ ke dni 31.12.2013:

Stav hotovosti: 2.380.376,10 Kč

Účetní závěrka za rok 2013

V účetnictví SVJ je účtováno pouze o závazcích a pohledávkách. SVJ nepodává daňové přiznání. Závěrka je zpracována ke dni 31.12.2013. Výkaz zisků a ztráty je nulový, proto není ani přiložen. Výkaz rozvaha je v příloze této zprávy.

Faktury přijaté během roku 2013 byly všechny uhrazeny do konce roku. Závazky SVJ  byly všechny ve lhůtě splatnosti.

Ke konci roku byly čtyři dlužníci plateb pro SVJ. Jeden dlužník dluh vyrovnal ihned v lednu 2014. O ostatních dlužnících jste byli informováni v zápisu z jednání výboru SVJ dne 6. května 2014.

Provoz a opravy  domu:

1.      Ke konci r. 2013 byla z vašich záloh na správu domu vytvořena dostatečná finanční rezerva na provedení výměny posledního starého výtahu  ( ve vchodu 689). Výměna výtahu je nyní dokončována. S výjimkou vchodu 691 v ostatních vchodech výtahy splňují všechny aktuální bezpečnostní požadavky. Výtah v čp. 691 má dvě bezpečnostní rizika, která bude nutné v dohledné době odstranit. Tento výtah má i dvojnásobnou spotřebu elektrického proudu. Místo obvyklých cca 7 tisíc Kč za rok je to 14 tisíc Kč.

2.      Z dlouhodobého plánu byly provedeny předepsané revize elektro, plynových rozvodů a hasebních prostředků. Celkem za 101.486,- Kč.

3.      Společná televizní anténa byla v roce 2013 doplněna o příjem digitálních kanálů v multiplexu Region 7 (ČT 1HD; ČT 2HD; ČT sportHD; ČT 24;ČT :D; Retromusic) za 13 tisíc a v multiplexu 4 (Fanda; Telka; Smíchov; Pohoda) za 12 tisíc. V současné době je ve zkušebním provozu příjem digitálních kanálů ve vysokém rozlišení  ze satelitu (Nova HD; Nova sport HD; Prima HD; Eurosport HD, Eurosport 2HD) za 37 tisíc. Celkem je provozováno 20 analogových programů, 21 digitálních a 8 programů ve vysokém rozlišení. Řada programů je provozována ve všech typech signálu ( např. ČT 1; ČT 2, Nova, Prima, …). Z dotazníkové akce vyplynulo, že v domácnostech našeho domu jsou v provozu televizory o různé technické úrovni, takže různé druhy signálu jsou zatím dostatečně využité.

4.      Vzhledem k velmi rozdílným názorům uživatelů bytů v jednotlivých vchodech na úpravy vnitřních prostor domu se navrhuje převádět částky z pronájmů společných prostor v domech do fondu oprav jednotlivých vchodů. O užití těchto peněz by si pak rozhodli samostatně členové SVJ z těchto vchodů. Přidělované částky by byly na každý vchod stejné, neboť prostory jsou společné všech členů SVJ. Tedy nikoliv podle velikosti pronajatých místností v jednotlivých vchodech. Ročně by se mohlo jednat o částky cca 30 tisíc Kč na vchod. Využití se předpokládá např. na malování, nátěry konstrukcí a jiná vylepšení, úhradu škod v domě.

5.      Od ledna 2014 došlo k některým právním změnám v činnosti SVJ v oblasti záloh na správu domu. Výdaje na agendu účetnictví a správu domu a výdaje – odměny členům statutárních a dalších orgánů SVJ musí být vyúčtovány všem vlastníkům BJ stejným dílem. Takto bude vyúčtován již rok 2014. Zálohy budou  upraveny počínaje měsícem  červenec 2014 a to tak, aby nedošlo ke zvýšení plateb na správu domu u jednotlivých vlastníků SVJ. Nový rozpis plateb obdržíte.

6.      Výboru SVJ správa domu navrhla schválit shromážděním SVJ způsob úprav záloh na služby (vytápění domu; dodávka teplé a studené vody, odpad) od července 2014.

Vytápění: beze změny

Odpad: beze změny

Studená a teplá voda: automatické navýšení měsíční zálohy minimálně o 1/12 nedoplatku z vyúčtování dodávky vody. V případě velkých přeplatků lze individuálně požádat o snížení záloh v kanceláři správy domu.

 

            Návrh rozpočtu na rok 2014:    (částky jsou zaokrouhleny na celé tisíce)

 

A.      Předpokládané příjmy v roce:    2.419.000,- Kč

     Zůstatek z roku 2013:                     315.000,- Kč

      Zvláštní fond výtahy:                   1.542.000,- Kč

     Zvláštní fond 691:                           113.952,- Kč

 

B.      Částky výdajů na vlastní správu a na provoz domu jsou stanoveny dle skutečnosti r. 2013 s navýšením 5%

Předpokládané výdaje na vlastní správu:

Pojištění domu, odměny členům výboru, účetní kancelář a ostatní

490.000,- Kč

 

       

 

              Předpokládané výdaje na provoz domu:

              úklid, provoz výtahů, osvětlení domu a ostatní

              382.000,- Kč

Na dokončení výměny výtahů a výměnu poštovních schránek ve vchodech

(s výjimkou vchodu 691) bude zcela vyčerpán zvláštní fond výtahy:

1.542.000,- Kč

 

Zvláštní fond vchodu 691

Bude v budoucnu použit na úpravu výtahu v tomto vchodu

V roce 2014 nebude čerpán.

 

Rezerva:  jedná se z velké části o částku nutnou na počátku roku k pokrytí rozdílu mezi náklady na teplo a vybranými zálohami. Výdaje na teplo leden – květen jsou 60% z roční částky. Na zálohách je v té době  vybráno jen 40%. Rozdíl činí cca 200.000,- Kč.

300.000,- Kč

 

Na opravy a rekonstrukce je tak k dispozici:

1.562.000,-Kč

Z dlouhodobéhu plánu velkých oprav, které schválilo shromáždění vlastníků SVJ dne 30. května 2013  , je k zajištění:

 

1.      Dokumentace požární ochrany domu. Odhad ceny 30 tisíc Kč.

2.      Výměna vodoměrů. Cena bude v závislosti na vybraném typu vodoměru. Vodoměrů bude vyměňováno 300 kusů. Cenové rozpětí je od 150 tisíc do 900 tisíc Kč.

3.      Výměna oken na západní straně domu. Jedná se o 120 oken. Současná cena vybraného typu okna (jedná se prakticky o nejkvalitnější výrobek – moderní profil, trojsklo, trojité těsnění, širší ventilačka, výklopné i velké křídlo oken) včetně parapetů a zalištování  je cca 14 tisíc. Celkem 1.680.000,- Kč. Množství vyměněných oken bude dáno zvolenou variantou výměny vodoměrů a tedy penězi, které bude možné na akci okna uvolnit. Výběrové řízení proběhlo v loňském roce při dodávce prvních 12 oken, které si hradili uživatelé bytů resp. BD Cholupická. Dodavatelem byla společnost Okno plastik. Zkušenost s firemními pracovníky i provedením prací byla velmi dobrá.

 

V Praze dne 12.5.2014                                 Zpracoval: ing. Semecký

 

Přílohy: výkaz rozvaha ke dni 31.12.2013