Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění SVJ - 15.12.2010

15. 1. 2011

 

Zápis


ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Cholupická 688 až 693 v Praze 4

konaného dne 15.12.2010 v jídelně Základní školy Písnická od 19:00 hodin

 

 

1.      1. Zahájení – zahájil předseda RNDr. Jiří Krejčí, který shromáždění řídil. Jsou přítomni členové SVJ s  56,76%  hlasovacích práv - shromáždění je usnášení schopné.

Předseda seznámil přítomné s programem schůze, poté se o slovo přihlásil pan M. Prášek viz. Příloha - originální text vystoupení

Předseda výboru odmítl zařazení požadovaných bodů do programu s odůvodněním, že nebyli všichni členové SVJ seznámeni s obsahem navrhovaných bodů jednání, přičemž se jedná o body zásadního významu

  

2.      2. Před projednáváním 1. bodu programu se změnil počet přítomných odchodem pana M. Práška, paní A. Nyklové a JUDr. J. Nesnídala – shromáždění je usnášení schopné s 54,21% hlasovacích práv přítomných členů SVJ.

 

a)      Doplnění výboru SVJ: po představení kandidátky Mgr. M. Heczkové bylo přikročeno k hlasování:

pro hlasovalo: 93,65%  proti 1,70% a zdrželo se 4,65% (hlasovacích práv)

Navrhovaná byla zvolena za člena výboru SVJ.

 

b)      Doplnění člena revizní komise SVJ za paní A. Nyklovou: po představení kandidátky paní Z. Mikulové, bylo přikročeno k hlasování:

pro hlasovalo: 93,2%  proti 0% a zdrželo se 6,8% (hlasovacích práv)

Navrhovaná byla zvolena za člena revizní komise SVJ.

 

3.      Po otevření projednávání bodu 3, se přihlásil o slovo pan Ing. K. Mareš, s návrhem, aby bylo hlasováno o tom, že vyúčtování odpadů bude probíhat dle počtu osob. K tomuto bodu se vyjádřil pan Mgr. V. Tkadleček, že není v souladu se zákonem vyúčtování dle plochy bytů, dle zákona o odpadech.

Předseda zdůvodnil přijetí návrhu pana Ing. K. Mareše k hlasování, vzhledem k tomu, že všichni členové SVJ měli možnost se s navrhovaným způsobem vyúčtování seznámit předem. Poté předseda vyhlásil hlasování o návrhu pana Ing. K. Mareše.                                                                                                                                           

Hlasování o tom, zda bude rozúčtování odpadu dle počtu poplatníků:

pro hlasovalo 27,32%  proti 68,86% a zdrželo se 1,31% (hlasovacích práv)

Výsledek hlasování: návrh nebyl přijat, tzn. platí rozhodnutí výboru o rozúčtování dle  plochy bytu.

Pan Ing. K. Mareš upozornil na nesoulad výsledků hlasování s počtem přítomných.

Pan K.Palán vystoupil s konstatováním, že soudně napadne dnešní jednání u soudu, jelikož se hlasovalo o tom, o čem se hlasovat nedá a výsledek hlasování zpochybnil.

Předseda vyhlásil opakované hlasování o návrhu pana Ing. K. Mareše:

pro hlasovalo 26,46%  proti 70,92% a zdržela se 2,62% (hlasovacích práv)

Výsledek hlasování: návrh nebyl přijat a zůstává rozhodnutí výboru SVJ.

Pan Ing. S. Semecký vystoupil s argumenty pro způsob vyúčtování poplatků za odpad dle plochy bytů.

4.      RNDr. J. Krejčí stručně shrnul plán modernizace a oprav domu dle podkladů pro jednání shromáždění SVJ

-          výtahy

-          nové rozvaděče elektřiny

-          klec na kontejnery

Pan F. Pavlík navrhl místo klece na kontejnery raději vybudovat mříže proti vloupání do sklepů

 

5.      Po informaci o modernizaci a opravách domu, se předseda výboru SVJ zeptal, zda má někdo něco do diskuze. Jelikož se nikdo nepřihlásil, předseda shromáždění ukončil.

 

 Příloha: vystoupení pana M. Práška

 

Dámy a pánové dobrý večer

Rád bych aby byl zařazen jako první bod programu odvolání celého výboru SVJ pro nečinnost,špatnou práci a nekompetentnost.

Je to rok co vzniklo SVJ,ale o výboru jako takovém jsem za celý rok neslyšel skoro nic.Jen tu a tam se, a to asi dvakrát za rok, objevil jakýsi zápis ze schůze kde nám bylo sděleno různé zamítavé stanovisko,nebo něco ve smyslu zaplaťte,jinak nic.Ani na stránkách www se dlouho nic neobjevilo až v listopadu tohoto roku se zde objevilo několik zápisů zpětně a to až po intervenci některých členů SVJ. Pan předseda byl pro nás dlouhou dobu neznámou osobou a já osobně jsem ho poznal až na schůzi vchodu v listopadu tohoto roku. Na výbor prakticky neexistuje spojení,přitom je povinností každého výboru SVJ vyvěsit na nástěnku úřední hodiny výboru,spojení na jeho předsedu,www stránky popřípadě email.Je špatné i to že výbor nemá místopředsedu nebo statutárního zástupce pana předsedy který v jeho nepřítomnosti přebírá jeho kompetence a stará se o chod a činnost SVJ. Ale je to i naše chyba,jelikož jsme si na ustanovující schůzi toto neodsouhlasili. Dále je spodivem,jak se tu zachází s výborovým razítkem,ptám se vás jak je možné že razítkem SVJ může vládnout a manipulovat správcovská firma,jak  je vymezeno používání razítka č2 a jaká pravomoc byla udělena k tomuto používání správcovské firmě,nebo je to snad pohodlnost pana předsedy aby měl co nejmenší starosti s chodem družstva? Navíc to nahrává mnoha spekulacím kdo tedy vlastně řídí družstvo,správcovská firma snad? Jak je možné že na toto neupozornil revizní výbor,který má kontrolovat činnost výboru? Vrcholem ne-činnosti výboru bylo svolání výroční schůze,která nebyla svolána dle stanov!!!!! Kde dopředu nebyly členům SVJ dodány podklady k  připravované schůzi.A opět otázka,jak je možné že revizní komise připustila tento šlendrián a schůzi nechala svolat a její pan předseda si plete stanovy s usnášením  schopnosti schůze.Ptám se tedy kolik stál pronájem  prostor pro schůzi kdo nese náklady na tuto schůzi.Myslím si,že především a v první řadě jde o peníze a to o peníze nás všech a proto  by měli nést finanční náklady za zpackanou schuzi předseda výboru a revizní komise,nebo snad správcovská firma?  Dámy a pánové a teď to nejlepší za rok pobral pan předseda 36.000 Kč a ostatní členové výboru počítáme-li 500kč na hlavu tedy x 8 je 4000 x 12 je 48 ooo suma sumárum dohromady tedy 84 000kč za rok nečinnosti výboru SVJ z pěněz nás všech počítaje v to i naše děti.Smutný to pohled do našich peněženek. Nebuďme tedy jako stádo ovcí ve smyslu plaťte,plaťte,plaťte a o nic se nestarejte,otevřete všichni oči a za naše peníze mějme výbor dobrý,důsledný ve své práci a pracující ku prospěchu nás všech a nikdo nebudeme litovat našich vynaložených financí.

 

Proto navrhuji odvolání výboru SVJ a volbu nového

 

Jako druhý bod bych rád zařadil změnu stanov.

 

Stanovy byly schváleny narychlo při ustanovující schůzi SVJ a opět nebyly předloženy zakládajícím členům k prostudování dopředu.Dle právního názoru jsou tyto stanovy z větší části paskvil,ano základní fakta jsou v pořádku,ale ostatní přídavky jsou postaveny tak,aby vyhovovali jen někomu. V tomto případě se zdá že zvolenému výboru a snad někomu ještě jinému? Společenství však musí fungovat dle nějakých pravidel a proto než v diskusi navrhnu kompletní přepracování stanov navrhuji stanovy doplnit o bod:

Výbor má stanoven finanční limit 50,000kč při schvalování investic a výdajů bez souhlasu členů SVJ.Ostatní investice nad 50,000kč podléhají schválení nadpoloviční většiny členů SVJ.

Tím zabráníme spekulacím o vhodném výběru firem a investic a my všichni budeme mít kontrolu na co se naše peníze vynakládají a budeme například znát účastníky výběrových řízení a můžeme se rozhodnout zda je ta a ta firma vhodná,nebo zda investice která nám byla předložena je tzv.košer (viz budníky na popelnice,zrcadla v barácích a pod)

Dalším bodem  by měla být zařazena diskuse a připomínky členů SVJ,nebo snad výbor nezajímá jaké mají členové SVJ připomínky,náměty,problémy apod.

  

Zapsala: V. Kluchová